Biến tần

Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-055HFF

12,302,182₫
206 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-075HFF

12,626,182₫
196 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-1100HFF

79,890,545₫
175 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-110HFF

12,989,455₫
172 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-1320HFF

92,605,091₫
169 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-150HFF

15,856,364₫
190 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-185HFF

20,196,000₫
177 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-220HFF

22,483,636₫
179 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-300HFF

27,500,727₫
174 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-370HFF

30,986,182₫
187 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-450HFF

35,640,000₫
163 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-550HFF

39,724,364₫
171 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-750HFF

59,085,818₫
169 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610C11N4

91,171,100₫
242 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610C13N4

96,570,100₫
253 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610C16N4

99,579,200₫
252 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D11N4

15,969,500₫
258 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D15N4

17,190,500₫
249 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D18N4

21,406,600₫
223 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D22N4

21,973,700₫
244 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D30N4

29,882,800₫
244 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D37N4

31,121,700₫
233 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D45N4

33,656,500₫
226 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D55N4

50,710,700₫
209 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D75N4

52,286,800₫
221 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D90N4

56,254,100₫
241 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U07N4

10,770,000₫
357 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U15N4

11,310,500₫
236 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U22N4

11,446,700₫
205 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U30N4

11,902,600₫
358 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U40N4

12,568,800₫
223 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U55N4

13,642,000₫
370 | 2
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U75N4

14,133,200₫
238 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh