Biến tần

Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-055HFF

12,302,182₫
263 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-075HFF

12,626,182₫
241 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-1100HFF

79,890,545₫
215 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-110HFF

12,989,455₫
214 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-1320HFF

92,605,091₫
206 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-150HFF

15,856,364₫
227 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-185HFF

20,196,000₫
219 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-220HFF

22,483,636₫
232 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-300HFF

27,500,727₫
213 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-370HFF

30,986,182₫
232 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-450HFF

35,640,000₫
205 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-550HFF

39,724,364₫
221 | 0
Xem nhanh

Biến tần Hitachi NJ600B-750HFF

59,085,818₫
217 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610C11N4

91,171,100₫
301 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610C13N4

96,570,100₫
305 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610C16N4

99,579,200₫
315 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D11N4

15,969,500₫
326 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D15N4

17,190,500₫
308 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D18N4

21,406,600₫
279 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D22N4

21,973,700₫
294 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D30N4

29,882,800₫
305 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D37N4

31,121,700₫
291 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D45N4

33,656,500₫
278 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D55N4

50,710,700₫
261 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D75N4

52,286,800₫
274 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610D90N4

56,254,100₫
295 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U07N4

10,770,000₫
444 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U15N4

11,310,500₫
294 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U22N4

11,446,700₫
256 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U30N4

11,902,600₫
492 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U40N4

12,568,800₫
282 | 0
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U55N4

13,642,000₫
457 | 2
Xem nhanh

Biến tần Schneider ATV610U75N4

14,133,200₫
305 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh