PLC

Xem nhanh
Xem nhanh

Communication

4,477,000₫
20 | 0
Xem nhanh

Communication

10,835,000₫
37 | 0
Xem nhanh

Communication

5,885,000₫
34 | 0
Xem nhanh

Communication

8,943,000₫
34 | 0
Xem nhanh

Communication

9,889,000₫
32 | 0
Xem nhanh

Communication

11,836,000₫
37 | 0
Xem nhanh

Communication

7,711,000₫
36 | 0
Xem nhanh

Communication

7,766,000₫
39 | 0
Xem nhanh

Communication

10,362,000₫
36 | 0
Xem nhanh

Communication

5,885,000₫
39 | 0
Xem nhanh

Communication

10,010,000₫
32 | 0
Xem nhanh

Expension I/O

4,708,000₫
19 | 0
Xem nhanh

Expension I/O

3,531,000₫
38 | 0
Xem nhanh

Expension I/O

3,531,000₫
45 | 0
Xem nhanh

Expension I/O

4,708,000₫
37 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh

PLC LS G7E-DR20A

Liên hệ
17 | 0
Xem nhanh

Special

5,357,000₫
17 | 0
Xem nhanh

Special

10,659,000₫
33 | 0
Xem nhanh

Special

5,412,000₫
41 | 0
Xem nhanh

Special

9,713,000₫
36 | 0
Xem nhanh

Special

5,357,000₫
40 | 0
Xem nhanh

Special

5,940,000₫
34 | 0
Xem nhanh

Special

8,657,000₫
36 | 0
Xem nhanh

Special

8,657,000₫
33 | 0
Xem nhanh

Special

8,063,000₫
35 | 0
Xem nhanh

Special

6,534,000₫
33 | 0
Xem nhanh

Special

8,657,000₫
35 | 0
Xem nhanh

Special

8,294,000₫
37 | 0
Xem nhanh

Special

5,412,000₫
37 | 0
Xem nhanh

Special

5,357,000₫
38 | 0
Xem nhanh

Special

5,236,000₫
37 | 0
Xem nhanh

Special

6,006,000₫
36 | 0