PLC

Xem nhanh

CommunicationXBL-CMEA

4,863,636₫
7638 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-CSEA

4,863,636₫
7525 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-DSEA

8,172,727₫
7512 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMF

8,563,636₫
7745 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMH

7,390,909₫
7718 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMT

6,418,182₫
7645 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIPT

8,272,727₫
7681 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EMTA

6,454,545₫
7449 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-PMEC

9,781,818₫
7489 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-PSEA

8,954,545₫
7595 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-RMEA

3,700,000₫
344 | 0
Xem nhanh

Expension I/O Ls XBE-TN32A

2,918,182₫
8079 | 0
Xem nhanh

Expension I/OXBL-C21A

3,890,909₫
8197 | 0
Xem nhanh

Expension I/OXBL-C41A

3,890,909₫
8042 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh

Specia Ls lXBF-PD02A

4,963,636₫
7678 | 0
Xem nhanh

Special Ls XBF-AH04A

5,400,000₫
7549 | 0
Xem nhanh

Special Ls XBF-DC04A

4,427,273₫
7628 | 0
Xem nhanh

Special Ls XBF-DV04A

4,427,273₫
7427 | 0
Xem nhanh

Special Ls XBF-TC04S

6,854,545₫
1023 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-AD04A

4,427,273₫
6037 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-AD04C

7,154,545₫
7544 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-AD08A

6,663,636₫
7588 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-DC04C

7,154,545₫
7638 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-DV04C

7,154,545₫
7561 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-HD02A

4,472,727₫
7574 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-HO02A

4,472,727₫
7585 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-PN04B

8,027,273₫
7612 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-PN08B

8,809,091₫
7592 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-RD01A

4,327,273₫
7590 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-RD04A

4,909,091₫
7597 | 0