PLC

Xem nhanh

CommunicationXBL-CMEA

4,863,636₫
7679 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-CSEA

4,863,636₫
7600 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-DSEA

8,172,727₫
7551 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMF

8,563,636₫
7809 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMH

7,390,909₫
7789 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIMT

6,418,182₫
7710 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EIPT

8,272,727₫
7739 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-EMTA

6,454,545₫
7567 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-PMEC

9,781,818₫
7533 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-PSEA

8,954,545₫
7718 | 0
Xem nhanh

CommunicationXBL-RMEA

3,700,000₫
431 | 0
Xem nhanh

Expension I/O Ls XBE-TN32A

2,918,182₫
8145 | 0
Xem nhanh

Expension I/OXBL-C21A

3,890,909₫
8246 | 0
Xem nhanh

Expension I/OXBL-C41A

3,890,909₫
8075 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh

Specia Ls lXBF-PD02A

4,963,636₫
7894 | 0
Xem nhanh

Special Ls XBF-AH04A

5,400,000₫
7591 | 0
Xem nhanh

Special Ls XBF-DC04A

4,427,273₫
7677 | 0
Xem nhanh

Special Ls XBF-DV04A

4,427,273₫
7476 | 0
Xem nhanh

Special Ls XBF-TC04S

6,854,545₫
1063 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-AD04A

4,427,273₫
6073 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-AD04C

7,154,545₫
7580 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-AD08A

6,663,636₫
7620 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-DC04C

7,154,545₫
7666 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-DV04C

7,154,545₫
7600 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-HD02A

4,472,727₫
7626 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-HO02A

4,472,727₫
7715 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-PN04B

8,027,273₫
7644 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-PN08B

8,809,091₫
7633 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-RD01A

4,327,273₫
7668 | 0
Xem nhanh

SpecialXBF-RD04A

4,909,091₫
7627 | 0