PLC

Xem nhanh

Communication

4,070,000₫
62 | 0
Xem nhanh

Communication

10,760,000₫
41 | 0
Xem nhanh

Communication

5,350,000₫
42 | 0
Xem nhanh

Communication

9,100,000₫
39 | 0
Xem nhanh

Communication

7,010,000₫
41 | 0
Xem nhanh

Communication

5,350,000₫
49 | 0
Xem nhanh

Communication

9,420,000₫
52 | 0
Xem nhanh

Communication

8,130,000₫
51 | 0
Xem nhanh

Communication

9,850,000₫
45 | 0
Xem nhanh

Communication

7,060,000₫
49 | 0
Xem nhanh

Communication

8,990,000₫
41 | 0
Xem nhanh

Expension I/O

3,210,000₫
51 | 0
Xem nhanh

Expension I/O

4,280,000₫
46 | 0
Xem nhanh

Expension I/O

4,280,000₫
26 | 0
Xem nhanh

Expension I/O

3,210,000₫
46 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type)

4,450,000₫
56 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type)

3,280,000₫
65 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type)

3,630,000₫
61 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh

Special

7,540,000₫
58 | 0
Xem nhanh

Special

5,460,000₫
40 | 0
Xem nhanh

Special

4,920,000₫
46 | 0
Xem nhanh

Special

7,870,000₫
42 | 0
Xem nhanh

Special

4,760,000₫
46 | 0
Xem nhanh

Special

9,690,000₫
39 | 0
Xem nhanh

Special

5,940,000₫
39 | 0
Xem nhanh

Special

7,330,000₫
47 | 0
Xem nhanh

Special

4,870,000₫
51 | 0
Xem nhanh

Special

7,870,000₫
44 | 0
Xem nhanh

Special

7,870,000₫
42 | 0
Xem nhanh

Special

5,400,000₫
39 | 0
Xem nhanh

Special

4,870,000₫
45 | 0
Xem nhanh

Special

4,870,000₫
26 | 0
Xem nhanh

Special

8,830,000₫
44 | 0
Xem nhanh

Special

4,920,000₫
48 | 0