PLC

Xem nhanh

Communication

4,070,000₫
119 | 0
Xem nhanh

Communication

7,010,000₫
490 | 0
Xem nhanh

Communication

8,990,000₫
506 | 0
Xem nhanh

Communication

9,850,000₫
517 | 0
Xem nhanh

Communication

9,420,000₫
517 | 0
Xem nhanh

Communication

5,350,000₫
516 | 0
Xem nhanh

Communication

10,760,000₫
507 | 0
Xem nhanh

Communication

8,130,000₫
522 | 0
Xem nhanh

Communication

7,060,000₫
512 | 0
Xem nhanh

Communication

9,100,000₫
510 | 0
Xem nhanh

Communication

5,350,000₫
506 | 0
Xem nhanh

Expension I/O

3,210,000₫
340 | 0
Xem nhanh

Expension I/O

4,280,000₫
528 | 0
Xem nhanh

Expension I/O

4,280,000₫
513 | 0
Xem nhanh

Expension I/O

3,210,000₫
348 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type)

4,450,000₫
543 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type)

3,630,000₫
545 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type)

3,280,000₫
550 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh

Special

7,540,000₫
90 | 0
Xem nhanh

Special

5,400,000₫
510 | 0
Xem nhanh

Special

8,830,000₫
515 | 0
Xem nhanh

Special

5,460,000₫
510 | 0
Xem nhanh

Special

7,870,000₫
511 | 0
Xem nhanh

Special

7,870,000₫
515 | 0
Xem nhanh

Special

9,690,000₫
509 | 0
Xem nhanh

Special

4,920,000₫
523 | 0
Xem nhanh

Special

5,940,000₫
512 | 0
Xem nhanh

Special

4,870,000₫
500 | 0
Xem nhanh

Special

7,330,000₫
518 | 0
Xem nhanh

Special

4,870,000₫
517 | 0
Xem nhanh

Special

4,920,000₫
520 | 0
Xem nhanh

Special

4,760,000₫
519 | 0
Xem nhanh

Special

4,870,000₫
517 | 0
Xem nhanh

Special

7,870,000₫
516 | 0