PLC

Xem nhanh

Communication

2,886,000₫
232 | 0
Xem nhanh

Communication

6,984,500₫
6885 | 0
Xem nhanh

Communication

3,793,600₫
6878 | 0
Xem nhanh

Communication

3,793,600₫
7001 | 0
Xem nhanh

Communication

5,006,200₫
6944 | 0
Xem nhanh

Communication

6,679,600₫
6979 | 0
Xem nhanh

Communication

6,374,700₫
6867 | 0
Xem nhanh

Communication

5,034,500₫
6778 | 0
Xem nhanh

Communication

6,452,700₫
6975 | 0
Xem nhanh

Communication

5,764,900₫
6998 | 0
Xem nhanh

Communication

7,629,800₫
6911 | 0
Xem nhanh

Expension I/O

3,034,900₫
7508 | 0
Xem nhanh

Expension I/O

3,034,900₫
7534 | 0
Xem nhanh

Expension I/O

2,276,200₫
7223 | 0
Xem nhanh

Expension I/O

2,276,200₫
6279 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type)

2,574,000₫
7127 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type)

3,155,500₫
7125 | 0
Xem nhanh

Main unit for IEC (Economic type)

2,325,800₫
7142 | 0
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh

Special

5,346,500₫
926 | 0
Xem nhanh

Special

3,453,300₫
5673 | 0
Xem nhanh

Special

5,580,500₫
6883 | 0
Xem nhanh

Special

3,829,100₫
6924 | 0
Xem nhanh

Special

5,580,500₫
7012 | 0
Xem nhanh

Special

3,453,300₫
6989 | 0
Xem nhanh

Special

6,261,300₫
6989 | 0
Xem nhanh

Special

3,375,300₫
6948 | 0
Xem nhanh

Special

6,871,100₫
6956 | 0
Xem nhanh

Special

5,580,500₫
6918 | 0
Xem nhanh

Special

3,871,600₫
6952 | 0
Xem nhanh

Special

4,212,000₫
6907 | 0
Xem nhanh

Special

3,488,700₫
6886 | 0
Xem nhanh

Special

5,197,600₫
6966 | 0
Xem nhanh

Special

3,488,700₫
6881 | 0
Xem nhanh

Special

3,453,300₫
6779 | 0