Công tắc xoay, loại vuông AS6Q-2Y2C

    Công tắc xoay

    Loại vuông