Nút nhấn có đèn, loại vuông, nhấn giữ, màu đỏ AL6Q-A14RC

    Nút nhấn có đèn màu đỏ

    Loại vuông

    Nhấn giữ

    Phi 16

    Điện áp 24V